Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving

Présentatie

La-Parenthese-Camping-Les-Ormes.com is een site gepubliceerd door SOCIETE, met een kapitaal van XXX €, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van XXX onder nummer 123456 en met haar statutaire zetel ADRESSE POSTALE.

Publicatiedirecteur : Mr XXXContact vanaf deze pagina

De website wordt gehost door OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

De website la-parenthese-camping-les-ormes.com (de Site) is het exclusieve eigendom van LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES.

De site is ontwikkeld door Création de site web e.Berger.

Raadpleging van de site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site worden daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen. Het is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. De site wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Op dezelfde manier kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

De gebruiker stemt ermee in om persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken van de informatie op de site. In geval van niet-naleving van de bepalingen van deze juridische kennisgevingen, kan de internetgebruiker zijn burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid plegen.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf en streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de site te geven. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of het nu zijn eigen schuld is of die van de externe partners die deze informatie hebben verstrekt.
Alle informatie op de site is indicatief en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Intellectueel eigendom en vervalsingen

LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name teksten, afbeeldingen, video’s, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de middelen of het gebruikte proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES. Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Fotocredits : LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site kan JavaScript-technologie gebruiken.
De site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik ervan. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan gebruikersapparatuur bij het betreden van de testlocatie en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de aangegeven specificaties in punt 4, ofwel het verschijnen van een bug ofwel een incompatibiliteit.
LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site.

Hyperlinks : De website la-parenthese-camping-les-ormes.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, waaronder LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren, en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Opmerkingen: LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES moedigt internetgebruikers aan om opmerkingen op de site te plaatsen. Opmerkingen die geen verband houden met de inhoud van de site, worden echter als spam beschouwd en daarom verwijderd. Opmerkingen die beledigend zijn of racistische, gewelddadige of seksuele ondertoon hebben, worden ook verwijderd.

Privacybeleid

De internetgebruiker moet mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken door te reageren op de formulieren die hem op de site worden aangeboden. De invoer van deze gegevens is nodig voor de verwerking van het verzoek van de gebruiker, door LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES.

LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES verbindt zich ertoe te voldoen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en gewijzigde vrijheden en aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 bekend als “GDPR” en neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de toevertrouwde nominatieve informatie te beschermen.

Verzameling van gegevens

Contactformulieren : Verzamelde persoonsgegevens:
– Achternaam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon;
– Alle andere informatie die u onder onze aandacht wilt brengen.

Opmerkingen : Wanneer u een opmerking achterlaat op onze website, worden de gegevens die in het opmerkingenformulier zijn ingevoerd, maar ook uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste opmerkingen te detecteren.

Gravatar : een geanonimiseerde ketting die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd), kan naar de Gravatar-service worden gestuurd om te controleren of u deze gebruikt. U kunt de vertrouwelijkheidsclausules van de Gravatar-dienst raadplegen. Na validatie van je reactie zal je profielfoto openbaar zichtbaar zijn naast je reactie.

Inhoud die is ingesloten vanaf andere sites : Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Inhoud die is ingesloten van andere sites, gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker naar die andere site is gegaan. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account heeft dat is verbonden met hun website.

Cookies : LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES verzamelt ook informatie over uw verbinding en uw navigatie, via cookies. Deze verzamelde informatie wordt gebruikt voor een betere werking en een optimalisatie van de navigatie op de website (zie onder het hoofdstuk “Cookies”).

Persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden alleen verwerkt door leden van het team van LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES.

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES verwerkt de persoonsgegevens van internetgebruikers als verwerkingsverantwoordelijke.
LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES houdt een schriftelijk register bij van de verwerking van persoonsgegevens die op de site worden verwerkt.
LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES verbindt zich ertoe, in het kader van haar middelenverbintenis, alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en implementeert passende technische en organisatorische maatregelen op dit gebied om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen en om persoonsgegevens te beschermen Internetgebruikers tegen wijzigingen, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Toegang tot data

Het personeel van LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES, dat onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht, heeft mogelijk toegang tot sommige van uw gegevens.
Onze partners die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud en technische ontwikkelingen zullen waarschijnlijk ook toegang hebben tot uw gegevens: in deze gevallen worden internetgebruikers geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen worden beschermd identiek aan dat vereist in Europa voor zover deze partners de verplichting hebben om te voldoen aan de AVG met betrekking tot de persoonsgegevens van Europese burgers.
Ten slotte hebben de politie, de gerechtelijke of administratieve autoriteiten mogelijk ook toegang tot uw persoonsgegevens, in de gevallen waarin de wet voorziet.

Data gebruik

LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES verzamelt en registreert uw persoonsgegevens om de volgende bewerkingen uit te voeren, noodzakelijk voor de levering van producten of diensten, maar ook in het kader van commerciële prospectie met betrekking tot haar producten:
• Reageren op verzoeken van internetgebruikers
• Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven of e-mailings;
• Klantenservice bereikbaar per post of e-mail voor elke vraag of klacht;
• Beheer van de uitoefening van uw rechten op uw persoonlijke gegevens;
• Controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en algemene gebruiksvoorwaarden.
• Updaten van uw persoonlijke informatie in een speciale database;
• Verzenden van informatie over onze producten en / of onze activiteit;
• Implementatie en verzending van promotionele aanbiedingen met betrekking tot onze producten per post, e-mail of een ander medium;
• Persoonlijke loyaliteit of prospectie-acties;
• Verzameling van klantrecensies;
• Ontwikkeling van handelsstatistieken.

Dataretentie

LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES verbindt zich ertoe om de verzamelde persoonsgegevens, tenzij anders vereist door wet- of regelgeving, te bewaren voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact met de internetgebruiker, hetzij op eigen initiatief of dat van LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES.
Aan het einde van deze periode of in geval van uitoefening van haar rechten door internetgebruikers, verbindt LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES zich ertoe elke kopie van de persoonlijke gegevens van internetgebruikers die zij in haar bezit heeft te vernietigen.
De gegevens met betrekking tot uw browsen verzameld door cookies die u heeft geautoriseerd, hebben een specifieke bewaartermijn, die niet meer dan 13 maanden mag bedragen.

Rechten van internetgebruikers op hun persoonsgegevens

In toepassing van de artikelen 14 tot en met 22 van verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die de dienst gebruikt het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
• Recht op toegang
• Recht op rectificatie
• Recht op verzet en verwijdering van de verwerking van zijn gegevens
• Een recht om bezwaar te maken tegen profilering
• Een recht om de verwerking te beperken
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Uitoefening van hun rechten

Deze rechten kunnen op de volgende manier worden uitgeoefend met LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES:
• Per post, door ons te schrijven op het volgende adres: postadres
• Met elektronische middelen, door een e-mail te sturen naar het e-mailadres.

Alvorens op uw verzoek te reageren, kan LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES uw identiteit verifiëren en / of u vragen om ons meer informatie te verstrekken om op uw verzoek te reageren. LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES zal ernaar streven om binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen de door de wet gestelde termijn aan uw verzoek te voldoen.
Bij een onbevredigend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL)

Cookies

Navigatie op de site kan de installatie van cookies op de computer van de gebruiker veroorzaken.
Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.

De cookies die hier worden geplaatst, afhankelijk van uw keuzes en standaard internettechnologieën, geven met name toegang tot de volgende informatie:
• ID’s van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer, Android-ID,
Apple ID, etc.),
• Type besturingssysteem dat door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, enz.),
• Type en versie van de navigatiesoftware die door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, – Mozilla Firefox, Google Chrome, enz.),
• data en tijden van verbinding met onze diensten,
• Adres van de internetpagina van herkomst,
• Navigatiegegevens over onze diensten, bekeken inhoud.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.
Weigering om een ​​cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren :
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics : LA PARENTHÈSE – CAMPING LES ORMES gebruikt Google Analytics om gebruikers op deze site te volgen, die cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving heeft Google op de volgende pagina’s een wijziging in de gegevensverwerking doorgevoerd die internetgebruikers kunnen raadplegen.

Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid

Elk geschil in verband met het gebruik van de site la-parenthese-camping-les-ormes.com is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken.